VietDC.org

VYEA1

Cô Chử Nhất Anh, Chủ Tịch VYEA, Cô Nguyễn Phan Trinh, Hiệu Trưởng Lớp Hè Tiếng Việt nhận hoa - 
Thầy Huỳnh Tường Minh, Chử Nhị Anh, Hoàng Việt Dũng - Quý vị phu huynh trợ giúp VYEA trong ban Giám Thị, Trật Tự, và Văn  Nghệ.